Kennisbank

In deze kennisbank vindt u algemene en wonen specifieke kennis. De meestgestelde vragen richten zich specifiek op de woningcorporaties. Versie informatie en algemene informatie over RGS kunt u ook vinden in de kennisbank van RGS.

Vraag en antwoord

Op deze pagina vindt u ook de veel gestelde vragen en antwoorden.

Andere versies

Alfa, Bèta, Consultatie; hoe zit dit eigenlijk? Dat leest u hieronder.

Implementatiehandleiding

Hier vindt u de handleiding die samen met Aedes is opgesteld.

Welke versie?

Alfa, Bèta, Consultatie; hoe zit dit eigenlijk? De RGS maakt gebruik van een officiële cyclus om te komen tot een definitieve versie. In onderstaande alinea’s wordt het proces toegelicht. Inhoudelijke triggers kunnen zijn: wetswijzigingen, fouten, wensen, et cetera. Deze worden verzameld en beoordeeld.

 

Expertgroep RGS

De Expertgroep RGS is verantwoordelijk voor het bepalen van de prioriteiten, keuzes rondom de architectuur en de aansturing van het RGS-initiatief. De Expertgroep RGS bestaat uit deelnemers van private en publieke organisaties met mandaat van de eigen organisatie en met de toezegging om actief aan de RGS-vervolgstappen bij te dragen.

 

Beheergroep RGS

De Beheergroep RGS is verantwoordelijk voor het voorbereiden van inhoudelijke voorstellen met betrekking tot de RGS-taxonomie, de mapping en de onderliggende architectuur. De beheergroep werkt in opdracht van de Expertgroep RGS en krijgt ondersteuning van Logius voor het administreren van de RGS taxonomie.

 

Publicatie

In het najaar leidt dit tot een Alfa versie. Dit wordt aangekondigd en gepubliceerd op: https://www.referentiegrootboekschema.nl/actueel

Alle betroken marktpartijen / ketenpartners krijgen de gelegenheid deze te bekijken en feedback te leveren (4-6 weken). De feedback wordt door de beheergroep verwerkt en gepubliceerd in een Bèta versie. Deze wordt op dezelfde wijze gepubliceerd als de Alfa versie. Feedback op de Bèta versie wordt alleen nog meegenomen als het fouten zijn of kleine aanpassingen. In december wordt dan de definitieve versie gepubliceerd, voor aanvang van het verslagjaar.

 

SBR & RGS community Aedes

Aedes is een community gestart om kennis en kunde rondom SBR en RGS te delen. U kunt zich via de website van Aedes aanmelden om deel te nemen (zie: www.aedes.nl). Wij nodigen u van harte uit om daar samen te lid te worden. Wij zullen ons vanuit www.rgs-wonen.nl ook actief inzetten voor de kennisdeling.

Wat is het RGS?

Het RGS is een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens, het bestaat uit zowel een lettercode als een RGS-nummer.  Het is mogelijk om de eigen grootboekstandaard te koppelen aan de RGS-codes. De RGS-codes zijn ook één op één gekoppeld aan de SBR (XBRL)-code. Het RGS is ontstaan in een breed expertoverleg, een samenwerking tussen private en publieke organisaties.

Waarom wordt het RGS gebruikt?

Voor een betere informatievoorziening is het nodig dat corporaties zoveel mogelijk op dezelfde wijze gegevens vastleggen om zo makkelijk deze gegevens te kunnen uitwisselen. Corporaties kunnen daarvoor onder andere het grootboek standaardiseren. Het RGS is daarbij de standaard in Nederland.

Is het RGS verplicht?

Het gebruik van het RGS is niet verplicht. Corporaties die hun administratie met het RGS inrichten, merken op termijn wel de voordelen hiervan, zoals een snellere en betere uitwisseling van verantwoordingsinformatie en daardoor lagere administratieve lasten.

Wat moet ik doen om met het RGS aan de slag te kunnen?

U kunt het beste met uw softwareleverancier(s) overleggen hoe een koppeling kan worden gemaakt. Wij adviseren eerst een extracomptabele mapping, dan een snelle analyse en dán aanbrengen in de bron.

Hoe maakt het RGS onderscheid in sociaal en commercieel vastgoed?

Onder de post vastgoedbeleggingen is de referentiecode voorzien van: Svi (sociaal vastgoed) en Cvi (commercieel vastgoed).

Bestaat in het RGS onderscheid tussen geborgde leningen en niet geborgde leningen?

Zowel voor leningen van kredietinstellingen als voor overheidsleningen bestaan afzonderlijke referentiecodes met in de omschrijving “borgstelling WSW”.  Evenals de referentiecode “Borgstellingsvergoeding WSW”.

Waar vind ik de RGS taxonomie?

Waarom dan niet gelijk een koppeling van het eigen rekeningschema met de SBR-code?

Dit lijkt logisch, en toch is de stap via een RGS-code een betere. Ten eerste is de SBR (XBRL)-code geen “code”, maar een omschrijving in het Engels zonder spaties, die daardoor amper logica kent en zeker geen hiërarchie. Dit is niet het geval bij de RGS-codering. Deze heeft wel een logische hiërarchie. Ten tweede, in de RGS-coderingen wordt rekening gehouden met de zogenaamde “omslagcode”, voor het geval dat bijvoorbeeld een rekening-courant van een bank op een creditsaldo uitkomt.

Is het RGS complex?

Allerminst. Waar je bij SBR (XBRL) na een dag opleiding erachter komt dat termen zoals “domeinen”, “tuples”, “formula linkbase” en “calculation linkbase” echt wilt begrijpen, er meer tijd voor nodig is, is de werkwijze en het gebruik van het RGS in korte tijd uitgelegd. Het RGS kent een standaard rubriceringscode, die in bestaande boekhoudsystemen kan worden ingevoerd. Let wel, de meeste boekhoudsystemen kennen een inrichting per administratie, terwijl de RGS-codering administratie overstijgend werkt maar wel boekjaarafhankelijk is.

Hoe vaak wordt de RGS-codering bijgewerkt?

Ook de RGS-codering kent zijn jaarlijkse update voor wet- en regelgeving, waardoor de inrichting per jaar moet worden bijgewerkt.

Hoe maak ik in het RGS onderscheid tussen Daeb en Niet-Daeb?

Er zijn meerdere mogelijkheden zoals het:

  • opnemen van een dimensie (Daeb, Niet-Daeb) in de boekingsdetails, de referentiecode is dan voor Daeb en Niet-Daeb gelijk;
  • toepassen van een extensie (bijvoorbeeld de afkorting ND voor Niet-Daeb) achter de referentiecode. De notatie is dan “referentiecode.ND”;
  • overboeken van het Niet-Daeb deel naar een ander bedrijfsnummer.

Hoe worden derivaten geregistreerd in het RGS voor woningcorporaties?

Zowel activa als passiva als de resultatenrekening  is voorzien van referentiecodes gerelateerd aan  derivaten (financiële vaste activa “stortingen”, “agio afkoop”, vorderingen “positieve marktwaarde derivaten” en “positieve marktwaarde embedded derivaten”, vreemd vermogen lang “derivaten”, vreemd vermogen kort “negatieve marktwaarde derivaten” en “negatieve marktwaarde embedded derivaten”, rentelasten en soortgelijke kosten “hedgeresultaat renteswaps” en “payerswaps”).

Voorziet het RGS in de registratie ten behoeve van het functionele model winst en verlies?

Zowel de categoriale indeling als de functionele indeling zijn in het RGS opgenomen.

Nieuws

Lees hier onze laatste nieuwsberichten

Beheergroep RGS voor woningcorporaties

17 februari 2020 Het Referentie GrootboekSchema (RGS) dat Aedes in maart 2019 lanceerde, kent een jaarlijkse beheercyclus. Gebruikers van het RGS kunnen wijzigingsverzoeken indienen. De beheergroep RGS voor woningcorporaties beoordeelt deze en honoreert ze waar...

Woningcorporaties rapporteren efficiënt en effectief met het RGS

18 februari 2020 'Als alle corporaties het rapporteren met behulp van het door Aedes ontwikkelde Referentie GrootboekSchema (RGS) goed inrichten dan leidt dit tot efficiëntere, effectievere en kwalitatief betere rapportages', zo oordeelt Cees Caro na afloop van het...

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Vul het contactformulier in, of neem contact met ons op via onderstaande gegevens.

info@rgs-wonen.nl

088 888 5500

Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.00 uur